Klantenservice

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Art. 1.   Toepasselijkheid

 • Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk of van koop en verkoop. Door Pals Print & Screen B.V. gedaan of aangegaan.
 • In deze voorwaarden wordt Pals Print & Screen B.V. aangeduid als opdrachtnemer, zijn de degene die deze voorwaarden hanteert, terwijl de andere partij verder wordt betiteld als opdrachtgever.
 • Algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden niet tenzij deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn aanvaard.

Art. 2.   Aanbiedingen

2.1          Alle aanbiedingen, alsmede prijzen in offertes, catalogi en prijslijsten zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever bij de eventuele aanvrage verstrekte gegevens, tekeningen enz., van de juistheid waarvan opdrachtnemer mag uitgaan.

 • Opdrachtnemer heeft het recht indien de opdracht voor de uitvoering van het werk niet aan hem wordt gegeven, alle kosten welke hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te kunnen verstrekken in rekening te brengen aan opdrachtgever.
 • De opgegeven prijzen gelden voor levering af werkplaats, fabriek, werf, magazijn of winkel, exclusief omzetbelasting. De inhoud van folders, drukwerken enz. binden opdrachtnemer niet tenzij in de overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.

Art.3.      Intellectuele/ industriële eigendom

 • Tenzij het anders overeengekomen is, behoudt de opdrachtnemer de auteursrechten. Alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door hem verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, modellen, programmatuur en offertes. Deze stukken blijven zijn eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd. Aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt. Ongeacht of opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze zaken op eerste verzoek aan opdrachtnemer te retourneren op straffe van een boete van € 500,– per dag

Art.4.

 • Door opdrachtnemer verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend.
 • Opdrachtnemer aanvaardt bij de aanbieding geen verantwoordelijkheid voor een door of namens opdrachtgever uitgewerkt ontwerp, noch voor eventuele adviezen naar aanleiding van dat ontwerp. Voor de functionele geschiktheid van de door opdrachtgever voorgeschreven materialen is opdrachtgever zelf verantwoordelijk. Onder functionele geschiktheid verstaan de geschiktheid van het materiaal of het onderdeel voor het doel waarvoor het volgens het ontwerp van opdrachtgever is bestemd.
 • Voor de door opdrachtnemer zelf gemaakte ontwerpen neemt deze de verantwoordelijkheid op zich. Ten aanzien hiervan wordt verwezen naar de garantiebepalingen.
 • In geval van opdracht neemt opdrachtnemer bij ontwerpen die niet door op namens hem zijn gemaakt, alleen de verantwoordelijkheid op zich voor de vervaardiging overeenkomstig de opdracht en voor de deugdelijkheid van de gebruikte materialen voor zover deze materialen niet door opdrachtgever zijn voorgeschreven. Opdrachtgever is bevoegd niet door hem voorgeschreven materialen voor verwerking door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor zijn rekening. Na verwerking van de materialen of onderdelen kan opdrachtgever zich er niet op beroepen, dat het gebruikte materiaal functioneel niet geschikt is, noch op andere gebreken in het materiaal die hij redelijkerwijs bij een onderzoek had kunnen ontdekken.
 • Wenst opdrachtgever bij de opdracht de verantwoordelijkheid voor het door of namens hem gemaakte ontwerp aan opdrachtnemer over te dragen, dan behoeft deze de verantwoordelijkheid voor het door of namens hem gemaakte ontwerp aan opdrachtnemer over te dragen, dan behoeft deze de verantwoordelijkheid niet te aanvaren. Aan opdrachtnemer dient voldoende tijd te worden gelaten om over deze overdracht een beslissing te nemen. Opdrachtnemer dient daarbij de gelegenheid te hebben het gehele ontwerp te bestuderen en na te rekenen en daartoe dient opdrachtgever hem alle gegevens en bescheiden die daartoe noodzakelijk of dienstig zijn te verstrekken.
 • Van opdrachtnemer kan niet worden gevergd, dat hij het in 4.5. genoemde onderzoek kosteloos verricht, tenzij reeds uit de aanvraag is gebleken dat opdrachtgever de verantwoordelijkheid op opdrachtnemer wil overdragen.
 • Opdrachtnemer aanvaardt nimmer enige verantwoordelijkheid voor onderdelen die door opdrachtnemer zelf ter beschikking zijn gesteld.

Art. 5.    Overeenkomsten

 • Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door opdrachtnemer. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van opdrachtnemer, dan wel uit het feit, dat hij uitvoering geeft aan de overeenkomst.
 • Overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van opdrachtnemer binden deze laatste niet voor zover deze niet door hem schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Art. 6.    Levertijd en –plaats

 • Levering van verbruiksproducten van € 200,– of meer, ook in geval van levering in gedeelten. Geschiedt in Nederland franco huis, dan wel franco grens. Machines/ apparatuur worden af fabriek geleverd, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen. Levertijden worden bij benadering vastgesteld. De levertijd gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is gekregen en nadat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, tekeningen enz. in het bezit van opdrachtnemer en deze de overeengekomen (deel) betaling heeft ontvangen.
 • De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat opdrachtnemer kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige materialen hem tijdig zullen worden geleverd. Overschrijding van levertijd kan in principe slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien schriftelijk overeengekomen. Opdrachtnemer is in alle overige gevallen slechts aansprakelijk tot voldoening van schade wegens niet-tijdige levering indien opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij opdrachtgever opdrachtnemer een termijn moet gunnen van tenminste de helft van de oorspronkelijk overeengekomen levertijd om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.
 • Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn door opdrachtgever niet zijn afgenomen of niet kunnen worden aangebracht in het werk, staan de zaken ter beschikking van opdrachtgever en worden deze voor zijn rekening en risico opgeslagen.

Art. 7.    Onuitvoerbaarheid van de opdracht.

 • Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door opdrachtnemer niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die opdrachtnemer bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft opdrachtnemer het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd, dat uitvoering mogelijk blijft.
 • Daarnaast heeft opdrachtnemer het recht de nakoming van zijn verplichting op te schorten en hij is niet in verzuim, dan wel ontbinding zonder gerechtelijke tussenkomst te vorderen, indien hij tengevolge van verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
 • Onder omstandigheden die redelijkerwijze niet te verwachten zijn en buiten de invloedssfeer van opdrachtnemer liggen, wordt mede verstaan het niet voldoen door leveranciers van opdrachtnemer aan hun verplichtingen, brand, stakingen of werkonderbrekingen of het verloren gaan van de te verwerken materialen, import- of handelsverboden.
 • Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden voortduurt in welk geval de overeenkomst tussen patijen wordt ontboden zonder dat één der partijen recht heeft op vergoeding van de door de ontbinding geleden of te lijden schade.
 • Als opdrachtnemer zijn verplichting is nagekomen, is hij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van het reeds verrichtte werk en de gemaakte kosten.

Art. 8.    Wijzigingen van het aangenomen werk

 • Alle wijzigingen in het aangenomen werk, hetzij door bijzondere opdracht van opdrachtgever, hetzij als gevolg van wijziging in het onderwerp of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de bouw, of doordat van geschatte hoeveelheden wordt afgeweken, behoren wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan, beschouwd te worden als meerwerk, en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk.
 • Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal worden berekend op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren.
 • Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt, dat het totaal van het reeds verrekende en het nog te verrekenen minderwerk, dat van het reeds verrekende en het nog te verrekenen meerwerk overtreft, heeft opdrachtnemer recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van deze totalen, tenzij het verzoek tot minderwerk afkomstig was van opdrachtnemer.

Art. 9.    Montage

 • Montage wordt uitgevoerd tegen de normaal geldende tarieven. Het met de montage belaste personeel bepaalt zich tot het monteren van het door opdrachtnemer geleverde materiaal en/ of het materiaal dat in de opdracht was begrepen.
 • Voor buiten de opdracht vallend montagewerk is opdrachtnemer niet aansprakelijk.
 • Opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord kan verrichtten. Daartoe dient opdrachtgever onder meer ervoor te zorgen, dat er in de ruimte waarin de werkzaamheden moeten worden verricht gas, elektriciteit aanwezig is en de ruimte verwarmd is of kan worden, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit. Opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en risico dat beschikte behuizing, deugdelijke sanitaire voorzieningen en door de ARBO – wet geëiste voorzieningen voor het personeel van opdrachtnemer aanwezig zijn en dat op de bouwplaats de nodige afsluitbare droge opslagplaatsen voor materiaal, gereedschappen en andere goederen aanwezig zijn.
 • Wanneer de montage door oorzaken buiten de schuld van opdrachtnemer niet geregeld en zonder onderbreking kan geschieden of op andere wijze wordt vertraagd, is opdrachtnemer gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan opdrachtgever in rekening te brengen tegen het op dat moment geldende tarief.
 • Voor rekening van opdrachtgever zijn alle eventuele voorziene kosten, in het bijzonder:

a:            kosten ontstaan doordat de montage niet in gewone daguren kan geschieden

b:            reis- en verblijfskosten die niet waren begrepen in de prijs

 • Opdrachtgever dient bij het gereedkomen van de werkzaamheden aanwezig te zijn en te controleren of de werkzaamheden naar behoren zijn vervuld.
 • Reclamaties na vertrek van het montagepersoneel betreffende de uitvoering van het werk of de duur daarvan worden niet in behandeling genomen, tenzij opdrachtgever aantoont, dat hij een gebrek redelijkerwijze niet heeft kunnen ontdekken op het moment dat de werkzaamheden waren voltooid. In dat geval dient opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij opdrachtnemer te reclameren en deze gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen mits de melding valt binnen de garantietermijn.

Art.10.   Aansprakelijkheid

 • Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever, die het rechtstreeks

en uitsluitend gevolg is van schuld van opdrachtnemer, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijze, gezien in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarnaast moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:

a: niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade (bedrijfsstoring, liggelden en andere onkosten, derving van inkomsten en dergelijke), door welke oorzaak ook ontstaan. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren:

b: opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade (welke ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk of de montage van geleverde zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt;

c: schade, ontstaan door tekortkomingen in materiaal, tenzij schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld onzerzijds;

d: voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen is opdrachtnemer niet aansprakelijk;

e: de door opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door opdrachtgever te bepalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door opdrachtgever geleden schade.

 • Opdrachtgever zal opdrachtnemer vrijwaren van elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens opdrachtnemer ter zake van het gebruik van door opdrachtgever toegezonden tekeningen, monsters, modellen of modelplaten of andere zaken respectievelijk gegevens en is aansprakelijk voor alle kosten daaruit voortvloeiende.

Art.11.   Garantie

 • Opdrachtnemer staat in voor de goede uitvoering van een aangenomen werk ten opzichte van constructie en materiaal voor zover opdrachtnemer vrij was in de keuze daarvan, met dien verstande dat door hem voor alle delen welke gedurende een termijn van zes maanden na levering door onvoldoende constructie en/ of ondeugdelijk materiaal defect maken, gratis nieuwe delen zullen worden geleverd. Opdrachtnemer wordt in dat geval eigenaar van de te vervangen onderdelen. Demontage of montage van deze delen komt voor rekening van opdrachtgever. Indien de opdracht bestond uit het bewerken van door opdrachtgever toegeleverd materiaal, staat opdrachtnemer in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking. Indien gedurende een periode van zes maanden na de levering blijkt, dat de bewerking ondeugdelijk was, zal opdrachtnemer te zijner keuze: de bewerking opnieuw uitvoeren, mits de opdrachtgever nieuw materiaal toelevert, het gebrek herstellen of opdrachtgever crediteren voor een evenredig deel van de factuur.
 • Bij ondeugdelijke levering of bewerking heeft opdrachtnemer het recht om tegen teruggave van de ondeugdelijke zaak opdrachtgever volledig te crediteren of de ondeugdelijke zaak te repareren dan wel tot herlevering of herbewerking van een zaak over te gaan. Nieuw te bewerken materiaal wordt door opdrachtgever voor zijn rekening ter beschikking gesteld.
 • Opdrachtgever dient ten allen tijde opdrachtnemer de gelegenheid te bieden een eventueel gesprek te herstellen.
 • Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundige of onjuist onderhoud door of namens opdrachtgever zelf of door derden aangebracht, blijven buiten de garantie. Voor machinerieën, stempels, matrijzen, modelplaten, instrumenten, gereedschappen, installaties, werktuigen of geleverde artikelen met fabrieksgarantie gelden in afwijking van het bovenstaande de door de fabriek gestelde garantiebepalingen. Geeft de fabriek geen garantie, dan wordt door opdrachtnemer eveneens geen garantie verstrekt. Geen garantie wordt gegeven voor machinerieën, stempel, matprijzen, modelplaten, instrumenten, gereedschappen, installaties, werktuigen of andersoortige geleverde artikelen welke (in hoofdzaak) niet nieuw waren op het moment van levering. Geen garantie wordt gegeven voor stempels, matprijzen, modelplaten, instrumenten, gereedschappen, installaties, of montages welke niet door opdrachtnemer zijn gemonteerd, noch voor die welke door hem zijn gemonteerd doch niet door hem zijn geleverd.
 • De garantie geldt slechts indien opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer ( zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.

Art.12.   Transport

 • Alle zaken reizen vanaf het ogenblik van verzending voor rekening en risico van opdrachtgever. Ook indien franco levering overeengekomen is, is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die verband houdt met het vervoer. Opdrachtgever dient zich tegen dit risico behoorlijk te verzekeren.
 • Mocht een beroep op het gestelde in art. 12.1 niet opgedaan dan is opdrachtnemer nooit tot verdere schadeloosstelling gehouden dan tot het bedrag dat hij in verband met het verloren gaan of de beschadiging tijdens het transport van de vervoerder en/ of verzekeraar kan krijgen en zal op verzoek van opdrachtgever zijn vordering op vervoerder dan wel verzekeringsmaatschappij aan opdrachtgever cederen.

Art.13.   Opslag

 • Indien het aan opdrachtgever te wijten is de dat door hem gekochte/ bestelde goederen niet door opdrachtgever kunnen worden afgeleverd, zal opdrachtnemer deze goederen voor rekening en risico voor opdrachtgever opslaan.
 • Indien opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever aan hem verkochte of door hem bestelde goederen opslaat, geschiedt dat op een door opdrachtnemer te bepalen wijze zonder dat opdrachtnemer enige aansprakelijk aanvaardt. Evenmin zijn de betreffende goederen verzekerd.

Art.14. Niet afgehaalde zaken

 • Indien opdrachtgever zaken die opdrachtnemer van opdrachtgever onder zich heeft, ondanks het feit dat deze ter beschikking zijn gesteld, niet afhaalt tegen betaling van het verschuldigde, het opdrachtnemer het recht om één maand na de ter beschikkingstelling van de zaken deze na ingebrekestelling voor en namens opdrachtgever te (doen) verkopen onder de verplichting de opbrengst aan opdrachtgever uit te keren, onder aftrek van de aan opdrachtnemer toekomende vorderingen, opslagkosten daaronder begrepen.

Art.15.   Betaling

 • Betaling dient contant of uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te geschieden in de valuta waarin door opdrachtnemer is gefactureerd is op een door opdrachtnemer aan te wijzen rekening.
 • Opdrachtnemer is altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de opdracht voort te gaan, een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van opdrachtgever te verlangen. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van opdrachtnemer tot vergoeding van onkosten en winstderving.
 • Tevens is opdrachtnemer gerechtigd om, indien opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de werkzaamheden op te schorten, ook indien vaste levertijd is overeengekomen.
 • Wanneer door opdrachtnemer ten aanzien van bepaalde geleverde zaken of verrichte werkzaamheden betaling van de hoofdsom of een gedeelte daarvan in een aantal termijnen aansluitend op de datum van levering of facturering wordt toegestaan, zal de omzetbelasting over het totale bedrag der vergoeding tegelijk met de eerste termijn opeisbaar zijn.
 • Voorschriften van welke autoriteit ook, welke het gebruik van de te leveren of reeds geleverde zaken verhinderen, brengen geen verandering in de geldelijke verplichtingen van opdrachtgever.
 • Het recht van opdrachtgever om zijn eventuele vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • De gehele koopprijs of aanneemsom is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling vraagt of zijn onder curatele stelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd, en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden.
 • Wanneer de betaling van een toegezonden rekening niet heeft plaatsgevonden binnen één maand na factuurdatum is opdrachtnemer gerechtigd na het verstrijken van bedoelde termijn aan opdrachtgever een vergoeding wegens rente verlies in rekening te brengen gelijk aan 1% per maand of gedeelte van de maand.
 • Opdrachtnemer is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van opdrachtgever te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door opdrachtgever verschuldigd, in ieder geval wanneer opdrachtnemer zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Zij zullen worden berekend overeenkomstig het incassotarief dat door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. Uit het enkele feit dat opdrachtnemer zich verzekerd heeft van de hulp van een derde blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van buitengerechtelijke kosten. Indien opdrachtnemer het faillissement van opdrachtgever aanvraagt is deze naast de hoofdsom, rente en buitengerechtelijke kosten tevens de kosten der faillissementsaanvragen verschuldigd.

Art.16.   Reclamaties of klachten

 • Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij opdrachtnemer ter zake schriftelijk heeft geprotesteerd.
 • Onder bekwame tijd wordt verstaan binnen acht dagen na oplevering van een werk of na aflevering van een zaak, of voor geval nog niet op/ of afgeleverd is, acht dagen nadat opdrachtgever een gebrek heeft ontdekt waarbij hij aan opdrachtnemer schriftelijk dient aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd. Indiening dient te geschieden binnen de garantietermijn.
 • Klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.
 • Reclamaties schorten de bepalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op.
 • Opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten diensten stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en/ of hij opdrachtnemer niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

Art.17.   Prijswijziging

 • De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kosten van materialen en lonen geldend op de dag van offerte.
 • Indien en voor zover de termijn tussen de datum van offerte en de aflevering of oplevering een tijdvak van zes maanden overschrijdt en de lonen, de prijzen van de materialen en dergelijke in die periode wijzigingen hebben ondergaan, wordt de overeengekomen prijs of de overeengekomen aanneemsom evenredig gewijzigd. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal geschieden gelijk met die der hoofdsom respectievelijke de laatste termijn daarvan.

Art.18.   Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

 • Opdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door opdrachtnemer geleverde of nog te leveren zaken. Opdrachtnemer blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang opdrachtgever de vorderingen van opdrachtnemer ter zaken van de tegenprestatie van de overeenkomst of de gelijksoortige overeenkomst niet betaald heeft. Opdrachtnemer blijft tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang opdrachtgever de vorderingen van opdrachtnemer ter zake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet betaald heeft. Opdrachtnemer blijft tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang opdrachtgever de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet betaald heeft en zolang opdrachtgever vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, daaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, rente en kosten.
 • Opdrachtgever is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door opdrachtnemer geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verlangen van opdrachtnemer te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is. Voorts verbindt opdrachtgever zich geen akte te zullen ondertekenen waarbij pandrecht op de zaken wordt gevestigd in welk geval opdrachtgever zich aan verduistering zou schuldig maken.
 • Ingeval opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken of uit te voeren werk jegens opdrachtnemer niet nakomt, is deze zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijke geleverde als de nieuwe gevormde zaken, terug te nemen. Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
 • Opdrachtnemer verschaft aan opdrachtgever op het moment dat opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan het eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van opdrachtnemer, ten behoeve van andere aanspraken die opdrachtnemer op opdrachtgever heeft. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van opdrachtnemer zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader verreist zijn.

Art.19.   Annulering

 • Indien opdrachtgever een met opdrachtnemer gesloten overeenkomst wenst te annuleren, is opdrachtgever- indien opdrachtnemer met de annulering instemt- annuleringskosten verschuldigd ten belopen van 20% van het met de overeenkomst gemoeide factuurbedrag (exclusief B.T.W.)

Art.20.   Ontbinding

 • Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van daartoe gerechtigde. Alvorens opdrachtgever en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk dient te melden.
 • Opdrachtgever heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
 • Indien opdrachtnemer instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van zijn zijde, heeft hij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfd winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan opdrachtgever geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door opdrachtnemer verrichte prestaties en heeft opdrachtnemer onverkort recht op betaling voor de reeds door hem verrichte prestaties.

Art.21.   Toepasselijk recht

 • Op alle overeenkomsten in het Nederlands recht van toepassing.
 • De bepaling van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
 • Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechten die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

Art.22.   Vindplaats voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Tilburg onder
 1. 18078657. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. versie die gold ten

tijde van de aanbieding op de transactie met opdrachtnemer.

Consumables voor uw BROTHER GTX printer. snel geleverd en voor de scherpste prijs!

CONSUMABLES BROTHER GTX
Pals Printshop

Volg ons ook op:

OFFERTE AANVRAGEN:

Geef via onze slimme offerteformulier uw wensen aan ons door en wij nemen z.s.m. contact met u op.

BESTEL DIRECT ONLINE UW Brother GTX en Brother GT-3 PRODUCTEN

CONSUMABLES BROTHER GT-3 SERIES
CONSUMABLES BROTHER GTX